Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Huishoudelijk regelement

Elke club heeft een reglement waar de basisafspraken in staan. Wat kun je verwachten en waar moeten de club en de leden aan voldoen? Lees dit allemaal in de 35 artikelen van het Huishoudelijk Reglement van Ruiten Drie.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Almelose Toervereniging Ruiten Drie, is gevestigd te Almelo, en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 5 oktober 1981 te Almelo en is ingeschreven onder no. Vo75016 van het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de fietssport in de meest ruime zin van het woord. Onder fietstoersport wordt verstaan zowel het recreatieve als het prestatieve gebruik van de fiets. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het vaststellen van regels voor de beoefening van de fietstoersport
 • het houden van competities
 • het bevorderen, coördineren en organiseren van fietsevenementen
 • alle overige wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk zijn

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5

Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter, secretaris, penningmeester. Deze vormen het dagelijks bestuur. Verder hebben zitting in het bestuur de toercoördinator, een of meer bestuursleden.

Artikel 6

De vereniging bestaat uit leden, jeugdleden (vanaf 8 tot 18 jaar), donateurs en ereleden.

Artikel 7

Het lidmaatschap der vereniging kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, per adres secretariaat. De aanmelding bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum van het aspirant-lid. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. Bij niet toelating door het bestuur staat de afgewezene beroep open bij de algemene ledenvergadering, welke vergadering alsnog tot toelating kan besluiten.Bij toelating is het nieuwe lid één jaar contributie verschuldigd aan de vereniging bij vooruitbetaling. Na betaling van de contributie ontvangt het lid een toerboekje, toerkaart en alle van belang zijnde bescheiden zoals Toerfietsevenementenprogramma (TEP) van de NTFU.

Artikel 8

Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier is men verplicht een door het bestuur te bepalen bedrag aan inschrijfgeld te betalen.

Artikel 9

Tot de verplichtingen van de leden behoren:

 • naleving van de bepalingen van dit reglement en de statuten alsmede de reglementen van de NTFU
 • een correct gedrag bij alle door de vereniging of andere bij de NTFU aangesloten verenigingen te houden evenementen
 • het verplicht dragen van de nieuwste clubkleding tijdens door ATV Ruiten Drie georganiseerde trainingen, tochten en andere door het bestuur aan te wijzen evenementen

Artikel 10

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, welke beroep op de eerstvolgende ledenvergadering zal worden behandeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het onderzoek is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 11

 • Het lidmaatschap eindigt:
 • door opzegging van het lid
 • door het overlijden van het lid
 • door verlies van de rechtspersoonlijkheid van een lidrechtspersoon
 • door opzegging namens de vereniging
 • door ontzegging

Artikel 12

Wie ophoudt lid te zijn of ontzet wordt, verliest alle aanspraak op de vereniging.

Artikel 13

Alle gelden welke eigendom zijn van de vereniging en niet terstond behoeven te worden gebruikt kunnen op een bank of girorekening van de vereniging worden gezet en wel op een zodanige wijze, dat men er ten allen tijde over kan beschikken als het bestuur dit nodig acht, zodat deze rentegevend zijn vastgelegd.

Artikel 14

Bij elke jaarvergadering treden tenminste 2 leden van het bestuur af, maar zijn terstond herkiesbaar. Zij worden gekozen voor de tijd van 3 jaar met een maximum van 3 bestuursperioden (maximaal 9 jaar).

Artikel 15

De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor handhaving van de orde. Hij geeft en neemt het woord en heeft het recht zonodig de vergadering te sluiten.

Artikel 16

De secretaris is verplicht bij iedere ledenvergadering volledig verslag te brengen over de laatst gehouden vergadering en deze worden door de voorzitter en de secretaris getekend voor akkoord.

Artikel 17

De penningmeester brengt verslag uit over de inhoud van de kas van de vereniging. De secretaris maakt het jaarverslag van het afgelopen jaar bekend.

Artikel 18

Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door twee leden, welke door de ledenvergadering zijn aangewezen. Na elke kascontrole moet één lid van de kascommissie op de eerstvolgende ledenvergadering verslag uitbrengen. Na elke kascontrole moet een lid van de kascommissie aftreden en moet een nieuw lid worden benoemd.

Artikel 19

Daar waar in dit reglement niet is voorzien gelden de statuten van de Vereniging en die van de NTFU.

Artikel 20

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Er wordt tevens een buitengewone ledenvergadering belegd indien dit door het bestuur nodig wordt geacht of wanneer minstens 10 leden hun wens schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan het bestuur met opgave van punten van behandeling. De punten, waarover de vergadering zal worden belegd, moeten twee weken voor de vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd. Ingezonden stukken die niet zijn ondertekend met naam en adres kunnen door het bestuur zonder hier verder aandacht aan te besteden vernietigd worden.

Artikel 21

Op de vergadering heeft ieder recht vragen te stellen en voorstellen te doen.

Artikel 22

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 23

Binnen de vergadering kunnen geen aparte groepen geformeerd worden, met voor de vereniging besluitvormende bevoegdheden.

Artikel 24

In dit reglement kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht op een bijeengeroepen vergadering, en wel bij een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Mocht deze meerderheid niet verkregen worden, dan wordt de betreffende reglementswijziging op een andere datum nogmaals in een vergadering behandeld, en wordt beslist met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 25

Jeugdleden, die lid willen worden van de vereniging zijn verplicht het inschrijfformulier te laten ondertekenen door ouders of voogd. Dit is niet nodig als één der ouders of de voogd persoonlijk aanwezig is als het jeugdlid zich aanmeldt.

Artikel 26

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • jaarlijkse bijdragen van de leden en begunstigers
 • verkrijgingen ingevolgde erfstellingen, legaten en schenkingen
 • andere baten en/of ontvangsten

Artikel 27

De jaarlijkse contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Dit is tevens van toepassing op de contributie van de jeugdleden.

Artikel 28

Het aan de vereniging toebehorende materiaal kan alleen worden verhuurd of uitgeleend, indien het dagelijks bestuur haar goedkeuring hieraan geeft. Het bestuur kan deze bevoegdheid aan een lid of bestuurslid delegeren.

Artikel 29

Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten, jegens de vereniging zich verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op een algemene ledenvergadering worden uitgeroepen en wel met een volstrekte meerderheid van stemmen. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijke voordracht van tenminste tien leden.

Artikel 30

Bij een achterstand van zes maanden contributie wordt betreffend lid afgevoerd, indien het bestuur dit nodig acht. Indien het betreffende lid wederom zich zou aanmelden als lid, dan zal hij eerst de achterstallige contributie moeten voldoen.

Artikel 31

Het lid is verplicht de secretaris ten spoedigste verandering van adres en woonplaats schriftelijk mede te delen, daar anders de gemaakte portokosten ten laste van het betreffende lid komt.

Artikel 32

De penningmeester kan alleen geld of geldwaardige papieren vrij opnemen bij een betreffende bankinstelling, indien het bedrag lager is dan € 1000,00. Voor hogere bedragen dient de voorzitter de penningmeester te machtigen.

Artikel 33

Bij ontbinding van de vereniging zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, over een eventueel batig saldo nader worden beslist door de algemene vergadering welke het besluit tot ontbinding nam. De bestemming van het eventuele batig saldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doen der vereniging dienen te zijn, tenzij door de genoemde vergadering anders wordt beslist.

Artikel 34

Aan leden, wordt op verzoek, een exemplaar van dit reglement uitgereikt. Het reglement staat voor alle leden ter inzage op de website van ATV Ruiten Drie. Alle leden worden geacht met de bepalingen in dit reglement akkoord te gaan.

Artikel 35

Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf de dag dat de ledenvergadering hiermede akkoord is gegaan. (10/08)

Het huishoudelijk reglement van ATV Ruiten Drie bevat 35 (vijfendertig) Artikelen.

Kom jij bij onze toervereniging?

Word lid
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×